Header Home

Afval, einde-afval of bijproduct

Een flink deel van de stoffen die vrijkomen bij de drinkwaterproductie is van betrouwbare kwaliteit en direct bruikbaar als alternatief voor allerlei primaire grondstoffen. Deze stoffen zijn geen afvalstoffen maar worden verkocht als bijproduct. Het gaat om kalkkorrels, waterijzer en een deel van het (ijzer)kalkslib. De overige reststoffen en de kalkkorrels en waterijzer die niet aan de eisen voldoen worden afgevoerd als afvalstoffen. AquaMinerals® heeft een goed inzicht in de kwaliteit van de verschillende reststoffen, afhankelijk van de plaats van productie en herkomst.

AquaMinerals® verhandelt ook struviet (magnesiumammoniumfosfaat) dat wordt teruggewonnen op rioolwaterzuiveringen. Struviet heeft de “einde-afval” status. Voor meer informatie zie struviet.

(Bij)productstatus

Om reststoffen als bijproduct te kunnen verhandelen moeten deze voldoen aan de criteria in artikel 5 van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG). Deze criteria zijn in de Nederlandse wetgeving opgenomen in de Wet milieubeheer.

De criteria houden onder andere in dat de afzet zeker is, dat de toepassing voldoet aan alle regelgeving voor producten, milieu en gezondheidsbescherming en niet zal leiden tot ongunstige effecten op het milieu of de gezondheid. AquaMinerals® ziet erop toe dat de toepassingen aan de gestelde eisen voldoen.

Einde-afvalstatus

Afvalstoffen kunnen hun afvalstatus verliezen als ze voldoen aan de criteria in artikel 6 van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG). De criteria stellen vergelijkbare eisen als aan bijproducten.

Zie ook de website van RWS Leefomgeving over “afval of niet”.

Belangrijke regelgeving waaraan de bijproducten en einde-afvalstoffen moeten voldoen is de Europese chemicaliënverordening REACH. Verder gelden voor de bijproducten afhankelijk van de toepassing specifieke regels, zoals de Meststoffenwet voor de bijproducten die als meststof worden verhandeld.