Header Home

Corporate governance

Corporate governance staat voor goed ondernemerschap en het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht. Goed ondernemerschap houdt in integer en transparant handelen door het bestuur en goed toezicht hierop. Net als onze aandeelhouders hechten wij grote betekenis aan de Nederlandse Corporate Governance Code, waarin begrippen als transparantie en integriteit centraal staan. Dit past bij de maatschappelijke functie die AquaMinerals® vervult. Hoewel AquaMinerals® geen beursgenoteerde onderneming is, willen wij de principes van goede corporate governance en de daaruit voortvloeiende ‘best practice bepalingen’ (voor zover van toepassing) aan onszelf opleggen.

AquaMinerals® is transparant over haar ondernemingsbestuur, met onder meer reglementen voor de directie en de raad van commissarissen en een klokkenluidersregeling. In 2011 is een op de vennootschap toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem ingevoerd.