Duurzaam vlokmiddel voor RWZI’s gemaakt uit waterijzer drinkwaterbedrijven

In 2019 werd gestart met het project ‘HerCauWer’. Het doel van dit project was om op praktijkschaal aan te tonen dat vlokmiddel gemaakt uit waterijzer van de drinkwaterbedrijven gebruikt kan worden bij fosfaatverwijdering van stedelijk afvalwater. De testen hebben aangetoond dat dit ‘circulaire’ product gelijkwaardig of beter presteert in vergelijking met commerciële producten. Daarnaast laten berekeningen zien dat de milieu-impact van dit circulaire alternatief slechts 1 á 2% is van het commerciële product.

De Nederlandse drinkwaterbedrijven produceren jaarlijks zo’n 90 kton waterijzer (ijzer(hydr)oxide). Onderzoeken hebben eerder aangetoond dat dit met zwavelzuur om te zetten is naar ijzersulfaat. Dit ijzersulfaat is vervolgens te gebruiken als vlokkenmiddel in waterzuiveringsprocessen.

Traditionele vlokkenmiddelen hebben in de regel een hoge milieu-voetafdruk vanwege het milieubelastende productieproces. Dat alternatieve product heeft een aanmerkelijk lagere voetafdruk: het waterijzer zelf is een reststof (bijproduct) en ook het zuur is een reststof uit een andere industrie. Dat maakt dit circulaire vlokmiddel een bijzonder aantrekkelijk duurzaam alternatief. De vraag was bij aanvang van deze studie of dit product ook een voldoende verwijderingsrendement heeft.

Om dit aan te tonen is in het Hercauwer-project waterijzer van een drinkwaterproductielocatie aangezuurd met zwavelzuur, waarbij een ijzersulfaat vlokmiddel is gevormd. Dit product is vervolgens gedoseerd aan het influent van een beluchtingstank van een zuiveringsstraat van rioolwaterzuivering Bath van Waterschap de Brabantse Delta. In een tweede straat is het commercieel beschikbare alternatief gedoseerd. In beide straten is gedurende 1 maand, op basis van een 24-uur bemonstering, het fosfaatgehalte van het in- en effluent gemeten. De resultaten hebben aangetoond dat het verwijderingsrendement gelijk is.

Verdiepende LCA-berekeningen bevestigden de indicatieve berekeningen: het nieuwe vlokmiddel heeft een veel lagere milieu-impact (1-2%) ten opzichte van het commerciële alternatief. Omdat op bepaalde RWZI’s aanzienlijke hoeveelheden vlokmiddel worden gebruikt, kan dit alternatief een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van de milieu-impact van deze RWZI’s. Daarnaast kan  het voor een concurrerende prijs in de markt gezet worden.

Voor meer informatie: Ronny Theune, theune@aquaminerals.com

Deelnemende organisaties: Feralco, Evides, Vitens, Waternet, Waterschap Brabantse Delta, WML en KWR

Het project Hercauwer werd mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met PPS-financiering uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s)